text.skipToContent text.skipToNavigation

Bescherming van gegevens

Datum van laatste wijziging:  15 juli 2022

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

                                                                                                  

Algemene informatie

De onderstaande informatie biedt u een handig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen we u graag door naar onze Verklaring inzake Gegevensbescherming, die u onder deze tekst kunt vinden.

Het verzamelen van gegevens op deze website

Wie is de verantwoordelijke partij voor het verzamelen van gegevens op deze website (de zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u terug onder de sectie ‘Informatie over de verantwoordelijke partij (de zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de AVG)’ van dit Privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens omdat u die gegevens met ons deelt. Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld, of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de verzameling ervan. Die gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijv. internetbrowser, besturingssysteem, of het tijdstip waarop de website bezocht werd). Die informatie wordt automatisch verzameld wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om te garanderen dat de website storingsvrij aangeboden wordt. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde informatie te krijgen over de bron, ontvangers, en doeleinden van uw opgeslagen persoonsgegevens, zonder dat u een vergoeding moet betalen voor dergelijke informatieverschaffing. U hebt ook het recht om te vragen dat uw gegevens gerectificeerd of gewist worden. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u die toestemming op ieder moment intrekken, wat invloed zal hebben op alle toekomstige gegevensverwerking. Daarnaast hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden beperkt wordt. Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be | www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

We verwerken persoonsgegevens die we tijdens websitebezoeken verzameld hebben conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gegevensbeschermingsreglementen van het land waar het kantoor van de verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u hierover vragen hebt, of over andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Het is altijd mogelijk dat uw browsepatronen statistisch geanalyseerd worden wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd door zogenaamde analyseprogramma’s.

Meer informatie over die analyseprogramma’s vindt u in de onderstaande hoofdstukken.

Verwerkersovereenkomst

We hebben verwerkersovereenkomsten (Data Processing Agreements - DPA’s) gesloten met de onderstaande dienstverleners. Dat zijn contracten die verplicht worden door art. 28 van de AVG, waarin staat dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers enkel volgens onze richtlijnen en overeenkomstig de AVG verwerkt worden.

Standaardcontractbepalingen

Indien de gegevens verwerkt worden door ontvangers in derde landen (landen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, voornamelijk de VS) of aan dergelijke landen worden doorgegeven, hebben we zogenaamde standaardcontractbepalingen gesloten (art. 46, par. 2 en 3 van de AVG) met de onderstaande dienstverleners.

Standaardcontractbepalingen (SCB’s) zijn sjablonen die door de Europese Commissie ter beschikking worden gesteld en die ervoor moeten zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Met deze bepalingen verbindt de dienstverlener zich ertoe om het Europese niveau van gegevensbescherming te hanteren wanneer hij uw relevante gegevens verwerkt, zelfs als de gegevens opgeslagen, verwerkt en beheerd worden in de VS. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U vindt het besluit en bijhorende standaardcontractbepalingen onder andere hier:

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=nl

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

SAP Commerce Cloud

We hosten onze website bij SAP Duitsland. De dienstverlener is SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Baden (hierna ‘SAP Duitsland’). Wanneer u onze website bezoekt, zal SAP Duitsland verscheidene loggegevens verzamelen, inclusief uw IP-adressen. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van SAP Duitsland raadplegen: https://www.sap.com/germany/about/legal/privacy.html en https://www.sap.com/germany/about/trust-center/data-privacy.html.

Het gebruik van SAP Duitsland is gebaseerd op art. 6(1)(f) van de AVG. Het is ons gerechtvaardigde belang dat onze website zo betrouwbaar mogelijk gepresenteerd wordt. Voor zover er toestemming voor de verwerking gevraagd is, vindt die uitsluitend plaats op grond van art. 6 par. 1(a) van de AVG en sectie 25 par. 1 van de TTDSG (de Duitse gegevensbeschermingswetgeving voor telecommunicatie en digitale media), voor zover die toestemming ook betrekking heeft op de opslag van cookies, of toegang verschaft tot de informatie op het gebruikersapparaat zoals bepaald in de TTDSG. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

Cloudflare

We gebruiken de dienst 'Cloudflare', ter beschikking gesteld door Cloudflare Inc. 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS (hierna 'Cloudflare' genoemd).

Cloudflare biedt een content delivery network aan met DNS dat overal ter wereld beschikbaar is. Als gevolg daarvan wordt de informatieoverdracht die plaatsvindt tussen uw browser en onze website technisch omgeleid via het netwerk van Cloudflare. Dat stelt Cloudflare in staat om de gegevenstransacties tussen uw browser en onze website te analyseren, en om als filter te fungeren tussen onze servers en potentieel kwaadaardig dataverkeer op het internet. In dat kader kan Cloudflare ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen; die zullen echter enkel gebruikt worden voor het hierin beschreven doeleinde.

Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om een website aan te bieden die zo storingsvrij en veilig mogelijk is (art. 6 sect. 1(f) van de AVG).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Klik op deze link (https://www.cloudflare.com/privacypolicy/) voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen en het privacybeleid van Cloudflare.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en de pagina’s ervan nemen de bescherming van uw persoonsgegevens erg serieus. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze Verklaring inzake Gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, zullen er allerlei persoonsgegevens verzameld worden. Persoonsgegevens zijn de gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Deze Verklaring inzake Gegevensbescherming legt uit welke gegevens we verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Ze legt ook uit hoe en waarom we die gegevens verzamelen.

We wijzen u er hierbij op dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor beveiligingsproblemen. Het is onmogelijk om volledig te verhinderen dat derden toegang hebben tot uw gegevens.

Informatie over de verantwoordelijke partij (de zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de AVG)

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Storopack Deutschland GmbH & Co. KG

Untere Rietstraße 30

72555 Metzingen

Duitsland

Tel.: +49 (0) 7123 164-0

E-mail: +49 (0) 7123 164-119

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij dit privacybeleid een specifiekere opslagperiode vermeldt, zullen we uw persoonsgegevens bewaren totdat het doeleinde waarvoor ze verzameld werden niet meer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek om wissing indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, dan worden uw gegevens gewist, tenzij we andere wettelijk toelaatbare redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in dat laatste geval worden ze pas gewist nadat die redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrond voor de gegevensverwerking op deze website

Als u uw toestemming voor gegevensverwerking gegeven hebt, verwerken we uw gegevens op basis van art. 6(1)(a) of art. 9(2)(a) van de AVG; indien speciale gegevenscategorieën worden verwerkt, baseren we ons op art. 9(1) van de AVG. In het geval van expliciete toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen is de gegevensverwerking ook gebaseerd op art. 49(1)(a) van de AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of de toegang tot informatie op uw gebruikersapparaat (bijv. via device fingerprinting), dan wordt de gegevensverwerking bijkomend gebaseerd op § 25(1) van de TTDSG. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6(1)(b) van de AVG. Indien uw gegevens nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken we ze op basis van art. 6(1)(c) van de AVG. Bovendien kunnen de gegevens verwerkt worden op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6(1)(f) van de AVG. Informatie over de relevante rechtsgrond in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming

We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

ITEMCON Sagl

Via Balestra 12

CH-6900 Lugano

Tel.: +41 (91) 2085199

E-mail: data-privacy@storopack.com

Informatie over de gegevensdoorgifte aan de VS en andere landen buiten de EU

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere landen buiten de EU die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet veilig zijn. Als deze tools geactiveerd zijn, kunnen uw persoonsgegevens aan die landen buiten de EU doorgegeven en daar verwerkt worden. We moeten erop wijzen dat er in die landen geen gegevensbescherming van het niveau van de Europese Unie gegarandeerd kan worden. Amerikaanse ondernemingen zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten, en u als betrokkene hebt geen procesmogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Het valt dus niet uit te sluiten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. We hebben geen controle over die verwerkingsactiviteiten.

Uiteraard proberen we dat zoveel mogelijk te vermijden en zullen we uw persoonsgegevens alleen doorgeven door deze tools te gebruiken wanneer er passende waarborgen zijn voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bindende bedrijfsvoorschriften en contractuele bepalingen voor ons, de verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of ontvanger van de persoonsgegevens in het land buiten de EU, ...

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als besluiten over personen die uitsluitend op geautomatiseerde gegevensverwerking berusten, en die rechtsgevolgen hebben of die de betrokkenen op aanzienlijke wijze treffen.

Als uitgangspunt zullen uw persoonsgegevens niet gebruikt worden voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We zullen geen beslissingen nemen die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

De toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken

Veel gegevensverwerkingstransacties zijn enkel mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde de toestemming die u ons reeds hebt gegeven intrekken. Dat doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

Het recht van bezwaar tegen de gegevensverzameling in specifieke gevallen; het recht van bezwaar tegen direct marketing (art. 21 van de AVG)

INDIEN DE GEGEVENS VERZAMELD ZIJN OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) VAN DE AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VANWEGE UW SPECIFIEKE SITUATIE. DAT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DIE BEPALINGEN. RAADPLEEG DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING OM DE RECHTSGROND VAN DE GEGEVENSVERWERKING TE BEPALEN. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WE UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN UW GEGEVENS VERWERKT WORDEN OM WETTELIJKE RECHTEN AF TE DWINGEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) VAN DE AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN VOOR DIRECT MARKETING, DAN HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETINGDOELEINDEN. DAT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) VAN DE AVG).

Het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien de AVG geschonden wordt, hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar ze doorgaans wonen, werken of waar de vermeende schending plaatsgevonden heeft. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te eisen dat we eventuele gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract aan u of een derde overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, dan zal dat verzoek enkel ingewilligd worden als het technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Wegens veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestelbonnen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of TLS-versleutelingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresbalk van de browser verandert van 'http://' naar 'https://', en of er een hangsloticoontje in de adresbalk verschijnt.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden gelezen worden.

Informatie over, en rectificatie en wissing van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om te allen tijde informatie op te vragen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede over het doel van de verwerking van uw gegevens. U hebt ook het recht om uw gegevens te laten rectificeren of wissen. Indien u vragen hebt over dit onderwerp, of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Het recht om te vragen dat de verwerking beperkt wordt

U hebt het recht om te vragen dat er beperkingen worden opgelegd in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dat doen door contact met ons op te nemen. Het recht om de verwerking te beperken is van toepassing in de volgende gevallen:

 • Indien u de correctheid van de gegevens die we over u bijhouden in vraag stelt, hebben we doorgaans wat tijd nodig om dat te verifiëren. Tijdens dat onderzoek hebt u het recht om te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Indien uw persoonsgegevens op onwettige wijze worden/werden verwerkt, dan hebt u de mogelijkheid om te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt in plaats van dat de gegevens worden gewist.
 • Indien we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u ze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat de gegevens worden gewist.
 • Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21(1) van de AVG, dan zullen uw rechten en de onze tegen elkaar afgewogen moeten worden. Zolang er niet bepaald is wiens belangen de overhand hebben, hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – alleen worden verwerkt als we uw toestemming hebben, om wettelijke rechten af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen, om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of als er zwaarwegende redenen van algemeen belang in het spel zijn, die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

Contact en klachten

Indien u (een van) uw rechten wenst uit te oefenen of een vraag hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons een aanvraag sturen:

 • door te mailen naar de functionaris voor gegevensbescherming (data-privacy@storopack.com); of
 • door uw verzoek te versturen naar Storopack, Privacy Department, Untere Rietstrasse 30, 72555 Metzingen (Duitsland).

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht u wenst uit te oefenen, en houd er rekening mee dat we in sommige gevallen meer informatie nodig hebben. We willen er namelijk zeker van zijn dat we de juiste persoon helpen.

U kunt op de bovenstaande wijze contact met ons opnemen indien u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We zullen binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek antwoorden. Indien we beslissen om persoonsgegevens te rectificeren, aan te vullen, te wissen en/of te blokkeren, dan streven we ernaar om dat binnen 14 werkdagen te doen.

Weigering van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die worden gepubliceerd in verband met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze colofon om ons promotie- en informatiemateriaal toe te zenden waar wij niet uitdrukkelijk om hebben verzocht. De beheerders van deze website en de pagina’s ervan behouden zich het recht voor om juridische stappen te nemen indien er ongevraagd promotiemateriaal naar ons gestuurd wordt, bijvoorbeeld via spamberichten.

4. Gegevens opslaan op deze website

Cookies

Onze websites en de pagina’s ervan gebruiken zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die onschadelijk zijn voor uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) op uw apparaat opgeslagen, ofwel permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd nadat uw websitebezoek beëindigd is. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan tot u ze manueel verwijdert, of totdat uw internetbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat opgeslagen worden zodra u onze website bezoekt (cookies van derden). Dankzij die cookies kunt u of kunnen wij profiteren van bepaalde diensten die de derde partij aanbiedt (bijv. cookies om betalingsdiensten te verwerken).

Cookies hebben allerlei functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder (bijv. de winkelwagen of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen dan weer gebruikt worden om gebruikspatronen te analyseren of promotieberichten weer te geven.

Cookies die nodig zijn voor elektronische communicatie, voor de werking van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagen), of voor de optimalisatie (noodzakelijke cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het websitepubliek), worden opgeslagen op basis van art. 6(1)(f) van de AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt aangehaald. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van noodzakelijke cookies om te garanderen dat hij zijn diensten technisch foutloos en zo goed mogelijk kan aanbieden. Indien uw toestemming voor de opslag van cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG); die toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt telkens wanneer er cookies worden geplaatst, en dat het alleen in specifieke gevallen toegestaan is om cookies te aanvaarden. U kunt ook instellen dat cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen geweigerd worden, of dat cookies automatisch gewist worden wanneer u de browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kan dat de werking van deze website beperken.

Indien cookies van derden gebruikt worden, of indien cookies gebruikt worden voor analysedoeleinden, zullen we u daarvan afzonderlijk in kennis stellen in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid. Indien van toepassing zullen we ook om uw toestemming vragen.

Google Enhanced Conversions

Onze website maakt gebruik van Google Enhanced Conversions om de nauwkeurigheid van onze conversiemeting te verbeteren. Dit gebeurt door bestaande conversietags aan te vullen door gehashte first-party conversiegegevens van onze website op een privacy-veilige manier naar Google te verzenden. De functie maakt gebruik van een veilig eenrichtings hashing-algoritme genaamd SHA256 op first-party klantgegevens, zoals e-mailadressen, voordat deze naar Google worden verzonden. Deze gegevens worden vervolgens vergeleken met aangemelde Google-accounts om campagneconversies toe te schrijven aan advertentiegebeurtenissen, zoals klikken of weergaven. Deze gehashte gegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden alleen gebruikt om geaggregeerde en geanonimiseerde conversies te rapporteren. Google zet zich in voor de bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens die u met ons deelt.

Toestemming voor cookies met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de cookietoestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving over gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland, website: usercentrics.com/nl/ (hierna "Usercentrics").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens aan Usercentrics doorgegeven:

 • Uw toestemming(en) of de intrekking van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw eindapparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Verder slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemmingen te kunnen toewijzen of intrekken. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 par. 1 zin 1 lit. van de AVG.

Contract over orderverwerking

Wij hebben met Usercentrics een contract over orderverwerking gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat Usercentrics de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Zoals aangehaald in de inleiding van deze sectie, kunt u het plaatsen van cookies toestaan of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Cookies die al door uw internetbrowser opgeslagen zijn, kunt u daar ook steeds verwijderen. Als cookies voor onze website beperkt of geweigerd worden, is het mogelijk dat u niet alle functies kunt gebruiken.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier verzoeken doorstuurt, dan zal de informatie in het contactformulier, alsook alle contactgegevens die daarin worden vermeld, door ons opgeslagen worden zodat we uw verzoek kunnen behandelen en met u contact kunnen opnemen indien we verdere vragen hebben. We zullen die informatie niet zonder uw toestemming delen.

De verwerking van die gegevens is gebaseerd op art. 6(1)(b) van de AVG indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6(1)(f) van de AVG), of op uw toestemming (art. 6(1)(a) van de AVG) indien die gevraagd wordt. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

We zullen de informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld bewaren totdat u vraagt om die gegevens te wissen, u uw toestemming voor de opslag van die gegevens intrekt, of het doeleinde waarvoor uw gegevens bewaard werden niet meer van toepassing is (bv. nadat we onze reactie op uw vraag hebben afgesloten). Dat doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, met name wat de bewaartermijnen betreft.

Verzoeken via e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, dan zal uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt worden om uw verzoek te behandelen. We zullen die informatie niet zonder uw toestemming doorgeven.

De gegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(b) van de AVG indien uw vraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6(1)(f) van de AVG), of op grond van uw toestemming (art. 6(1)(a) van de AVG) indien die we die gekregen hebben. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

We bewaren de gegevens die u via contactverzoeken naar ons verstuurd hebt totdat u ons vraagt om ze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag ervan intrekt, of het doeleinde van de gegevensopslag vervalt (bv. na afronding van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – worden daardoor niet beïnvloed.

Klantenaccount en verwerking van bestellingen

Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag:

Om u het grootst mogelijke gemak te bieden tijdens uw aankoop, bieden wij u de permanente opslag van uw persoonsgegevens in een met een wachtwoord beveiligde Storopack klantaccount. Dit geeft u verschillende opties, bv. om de verzending van de bestelde goederen te volgen, om de door u verstrekte persoonlijke gegevens te bekijken en te wijzigen en om uw aankopen te bekijken.

Wanneer u zich registreert, verzamelen of vragen wij verschillende gegevens van u die nodig zijn voor de klantrelatie. Dit omvat in het bijzonder:


•    bedrijfsnaam
•    btw-nummer
•    voornaam, achternaam
•    factuur- en afleveradres
•    e-mailadres
•    telefoonnummer
•    factuur- en betalingsgegevens
•    IP-adres


De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. b AVG, d.w.z. dat we deze gegevens verwerken op basis van de contractuele relatie of om precontractuele maatregelen uit te voeren.

In andere gevallen verwerken we de door jou verstrekte gegevens op basis van onze legitieme belangen (Art. 6 para. 1 lit. f AVG), zoals de controle van mogelijke betalingsmethoden, de duidelijke identificatie van de betreffende klant in het kader van de kredietcontrole, eventuele reclamebezwaren en verwijderingsverzoeken, om de afdwingbaarheid van claims te verbeteren, fraudepreventie en de definitie en implementatie van doelgroepspecifieke en andere marketingmaatregelen.

Ontvangers van de gegevens:

In het kader van de bovengenoemde gegevensverwerking worden uw gegevens namens ons verwerkt door verwerkers, met name op het gebied van communicatie, logistiek en transport, betalings- en incassodiensten. Deze worden zorgvuldig geselecteerd en, indien wettelijk vereist, contractueel gebonden in overeenstemming met Art. 28 AVG.

Kredietcontrole en scoring:

Als we vooruitbetalingen doen, bijvoorbeeld in het geval van een aankoop op rekening, kunnen we kredietinformatie verkrijgen op basis van wiskundig-statistische procedures van Atradius Kreditversicherung, een filiaal van Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Avenue Prince de Liège 78, 5100 Namur, België, om onze legitieme belangen te waarborgen. Voor dit doel geven wij de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole door aan Atradius Kreditversicherung en gebruiken wij de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures en waarvan de berekening adresgegevens omvat. Er wordt rekening gehouden met uw belangen die bescherming verdienen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Wij behouden ons ook het recht voor om, na een meerfasige aanmaningsprocedure, onbetaalde vorderingen ter incasso over te dragen aan het incassobedrijf Optimal Recover Srl, Avenue Louise 143/4, 1050 Brussel, België.

Bewaartermijn:

Als wij uw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden, bewaren wij de verzamelde gegevens voor contractverwerking tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele garantie- en waarborgrechten. Na het verstrijken van deze periode bewaren we de gegevens die vereist zijn volgens de handels- en belastingwetgeving met betrekking tot de contractuele relatie gedurende de door de wet bepaalde perioden. Gedurende deze periode (meestal tien jaar na het afsluiten van het contract) worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt bij een controle door de belastingdienst en bij vragen van klanten. Als u de verwijdering van uw klantenaccount aanvraagt, worden uw gegevens dienovereenkomstig verwijderd, met inachtneming van de bovengenoemde termijnen.

5. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager

Wij gebruiken Google Tag Manager. De leverancier is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we traceer- of statistische tools en andere technologieën in onze website kunnen integreren. Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op, en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het staat alleen in voor het beheer en de werking van de tools die erin geïntegreerd zijn. Google Tag Manager slaat echter wel uw IP-adres op, dat ook aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten doorgegeven kan worden.

Google Tag Manager wordt gebruikt op grond van art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het snel en eenvoudig integreren en beheren van verscheidene tools op zijn website. Indien de gepaste toestemming verkregen is, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover die toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het gebruikersapparaat (bv. device fingerprinting) zoals bedoeld in de TTDSG. Die toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De leverancier van deze dienst is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder de gedragspatronen van websitegebruikers analyseren. Daartoe ontvangt de beheerder uiteenlopende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, het gebruikte besturingssysteem en de afkomst van de gebruiker. Die gegevens worden aan het respectievelijke gebruikersapparaat toegewezen. Ze worden niet aan een apparaat-ID toegewezen.

Bovendien kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrolbewegingen en klikgedrag registreren. Google Analytics gebruikt verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen te vergroten en maakt bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinelearning.

Google Analytics gebruikt technologieën waarmee het de gebruiker kan herkennen om zo zijn gedragspatronen te analyseren (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op grond van art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van gebruikspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de advertentie-activiteiten van de beheerder te optimaliseren. Indien de gepaste toestemming verkregen is, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover die toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het gebruikersapparaat (bv. device fingerprinting) zoals bedoeld in de TTDSG. Die toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-adres anonimiseren

Op deze website hebben we een functie geactiveerd om IP-adressen te anonimiseren. Als gevolg daarvan zal uw IP-adres door Google afgekort worden in de lidstaten van de Europese Unie, of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben goedgekeurd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres zal naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten verzonden worden, en daar enkel in uitzonderlijke gevallen afgekort worden. In naam van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, rapporten op te stellen over de activiteiten op de website, en andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics wordt doorgegeven vanaf uw browser, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browserplug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens registreert en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen via https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google Signals

Wij gebruiken Google Signals. Wanneer u onze website bezoekt, registreert Google Analytics onder andere uw locatie, het verloop van uw zoekopdracht, uw traject op YouTube en demografische gegevens (gegevens over websitebezoekers). Die gegevens kunnen met behulp van Google Signals gebruikt worden voor gepersonaliseerde advertenties. Als u een Google-account hebt, zal Google Signals de gegevens over uw websitebezoek koppelen aan uw Google-account en die gebruiken om u gepersonaliseerde advertenties te sturen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken over de gedragspatronen van onze websitegebruikers te analyseren.

Demografische gegevens verschaft door Google Analytics

Deze website gebruikt de functie ‘demografische eigenschappen’ van Google Analytics, waarmee we websitebezoekers gepersonaliseerde advertenties binnen het advertentienetwerk van Google kunnen tonen. Dat maakt het mogelijk om rapporten op te stellen met daarin informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De informatie is afkomstig van Google-advertenties die aan interesses gelinkt zijn, en van bezoekersgegevens die we van externe leveranciers hebben gekregen. Die gegevens kunnen niet aan een specifiek individu gelinkt worden. U kunt deze functie op ieder moment deactiveren door de juiste advertentie-instellingen in uw Google-account te wijzigen; u kunt ook verbieden dat Google Analytics uw gegevens registreert, zoals we hebben uitgelegd in de sectie ‘Bezwaar tegen gegevensregistratie’.

Google Ads

De websitebeheerder gebruikt Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we in de zoekmachine van Google of op websites van derden advertenties tonen als de gebruiker bepaalde zoektermen in Google ingeeft (zoekwoordtargeting). We kunnen ook gerichte advertenties plaatsen op basis van de gebruikersgegevens die Google bezit (bv. locatiegegevens en interesses, doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen we die gegevens kwantitatief analyseren, door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen ervoor hebben gezorgd dat onze advertenties weergegeven werden, en hoeveel advertenties er respectievelijk aangeklikt werden.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het zo doeltreffend mogelijk verkopen van zijn diensten en producten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

SalesViewer

Onze website maakt gebruik van SalesViewer® technologie van SalesViewer® GmbH om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken onder een pseudoniem. Voor dit doel worden zogenaamde tracking scripts gebruikt om bedrijf gerelateerde gegevens te verzamelen.

De met deze technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokken persoon en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door de link www.salesviewer.com/en/opt-out te bezoeken om het verzamelen door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Er wordt een opt-out cookie voor deze website opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze koppeling klikken.
Salesviewer® GmbH heeft haar hoofdkantoor in Bochum, Duitsland, en garandeert 100% GDPR compliance. U kunt deze garantie bekijken op https://www.salesviewer.com/en/privacy-policy/

Gebruik van de SalesViewer®-technologie:

Op deze website wordt de SalesViewer® technologie van SalesViewer® GmbH gebruikt op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) om gegevens te verzamelen voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden.

Hiervoor wordt een javascript-gebaseerde code gebruikt om bedrijf gerelateerde gegevens te verzamelen en te gebruiken. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden gecodeerd met behulp van een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (bekend als hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door te klikken op deze link www.salesviewer.com/en/opt-out om te voorkomen dat SalesViewer® in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Er wordt een opt-out cookie voor deze website opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze koppeling klikken.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u graag de nieuwsbrief ontvangt die op de website aangeboden wordt, dan hebben we uw e-mailadres en andere informatie nodig om te controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent, en dat u ermee akkoord gaat de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen bijkomende gegevens verzameld, behalve en alleen op vrijwillige basis. Voor het beheer van de nieuwsbrief doen we een beroep op de hieronder beschreven dienstleveranciers.

mission one Dialog+

Deze website gebruikt mission one Dialog+ om nieuwsbrieven te verzenden. De leverancier is mission-one GmbH, Messerschmittstraße 7/1, 89231 Neu-Ulm, Duitsland. We kunnen de dienst mission one Dialog+ gebruiken om het verzenden van nieuwsbrieven te organiseren en analyseren. De gegevens die u hebt doorgegeven om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief (bv. e-mailadres) worden op servers van mission-one in Duitsland opgeslagen.

Met de nieuwsbrieven die we met mission one Dialog+ versturen, kunnen we de gebruikspatronen van de ontvangers van onze nieuwsbrief analyseren. Daarop aansluitend kunnen we onder andere detecteren hoeveel ontvangers de e-mail met de nieuwsbrief geopend hebben, en hoe vaak een bepaalde link in de nieuwsbrief aangeklikt is. Met behulp van de tool Conversion Tracking kunnen we ook nagaan of een actie die in de nieuwsbrief gedefinieerd wordt ook effectief plaatsgevonden heeft nadat de link aangeklikt werd (bv. een product op deze website kopen). Voor meer informatie over de data-analyse van de nieuwsbrieven verzonden met mission one Dialog+, kunt u hier terecht: https://dialogplus.mission-one.de/wp-content/uploads/2017_PDB_dialogplus_DRUCK.pdf

De gegevens worden alleen met uw toestemming verwerkt (art. 6 sect. 1(a) van de AVG).  U kunt uw gegeven toestemming op ieder moment intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Dat doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden. Als u niet wilt dat mission one Dialog+ uw gegevens analyseert, moet u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief voorzien we een link waarmee u dat kunt doen. Bovendien kunt u zich rechtstreeks op de website uitschrijven voor de nieuwsbrief.

De gegevens die u aan ons doorgeeft om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief of de dienstverlener van de nieuwsbrief. Ze worden van de verzendlijst van de nieuwsbrief geschrapt nadat u zich voor de nieuwsbrief hebt uitgeschreven. Gegevens die we voor andere doeleinden bewaren, worden hierdoor niet beïnvloed.

Nadat u zich hebt uitgeschreven voor de verzendlijst van de nieuwsbrief, kunnen wij of de dienstverlener uw e-mailadres nog op een zwarte lijst bewaren om te vermijden dat u in de toekomst nog e-mails van ons ontvangt. De gegevens op die zwarte lijst worden enkel voor dat doeleinde gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dat is zowel in uw als in ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 par. 1(f) van de AVG). De opslag op de zwarte lijst is voor onbepaalde duur. U kunt bezwaar aantekenen tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Voor meer informatie kunt u de Bepalingen inzake Gegevensbescherming van mission one Dialog+ raadplegen via https://mission-one.de/datenschutz

7. Plug-ins en tools

YouTube

Deze website bevat video’s van de website YouTube. De websitebeheerder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Indien u een pagina met een embedded YouTube-video op deze website bezoekt, dan zal er verbinding gemaakt worden met de YouTube-servers. Als gevolg daarvan zal de YouTube-server informatie krijgen over welke van onze pagina's u hebt bezocht.

YouTube zal bovendien verscheidene cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bv. device fingerprinting) op uw apparaat kunnen plaatsen. Op die manier zal YouTube informatie over de bezoekers van deze website kunnen verzamelen. Die informatie zal onder andere gebruikt worden om videostatistieken te genereren teneinde de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien u bent ingelogd op uw YouTube-account terwijl u onze website bezoekt, dan kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel linken. Dat kunt u voorkomen door u af te melden van uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze onlinecontent op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van art. 6(1)(f) van de AVG is dat een gerechtvaardigd belang. Indien de gepaste toestemming verkregen is, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover die toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het gebruikersapparaat (bv. device fingerprinting) zoals bedoeld in de TTDSG. Die toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het Privacybeleid van YouTube raadplegen via https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Web Fonts (lokale embedding)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google om het uniforme gebruik van lettertypes op deze website te garanderen. Die lettertypes van Google worden lokaal geïnstalleerd waardoor er geen verbinding gemaakt wordt met de Google-servers om deze toepassing te gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u hier: https://developers.google.com/fonts/faq. Het Privacybeleid van Google kunt u raadplegen via https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Jotform

Voor onze formulieren doen we een beroep op de dienstverlener Jotform Inc, 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111, VS.

Wanneer u tekst invoert en in het betreffende vak op de knop VERZENDEN klikt, dan wordt die tekst naar ons verzonden en opgeslagen op de Europese servers van Jotform Inc. Wanneer u een van onze webpagina’s bezoekt die een plug-in van Jotform bevatten, zal er verbinding gemaakt worden met de servers van Jotform Inc. Daarbij wordt de Jotform-server ingelicht over welke pagina’s u bezocht hebt.

We hebben deze dienstverlener geïntegreerd om contact met u te kunnen opnemen en om uw vragen en verzoeken te beantwoorden. De verwerking van die gegevens is gebaseerd op art. 6(1)(b) van de AVG indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6(1)(f) van de AVG), of op uw toestemming (art. 6(1)(a) van de AVG) indien die gevraagd wordt. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

Voor meer informatie over hoe gebruikersgegevens behandeld worden, kunt u het Privacybeleid van Jotform Inc. raadplegen via https://www.jotform.com/privacy/.

Issuu Plug-In

Provider: Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA

Storopack gebruikt op deze websites een plug-in van het Digital Publishing Platform Issuu Inc. die het mogelijk maakt om onze productcatalogus als e-paper te tonen. Als een gebruiker Storopack pagina's bezoekt met een geïntegreerde Issuu plug-in, wordt een directe verbinding tot stand gebracht met de Issuu servers. Als de gebruiker cookies toestaat, plaatst de provider cookies en geeft hij persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres en informatie over het tijdstip en de duur van het gebruik door aan de Issuu-servers, die zich in de VS bevinden, om het gebruik van externe functionaliteiten te vergemakkelijken. Dit geldt ook als de gebruiker niet is ingelogd bij Issuu of geen account heeft bij Issuu. Als gebruikers zijn ingelogd op hun Issuu-account, kan de provider het surfgedrag rechtstreeks toewijzen aan het persoonlijke profiel van de gebruiker. Dit kan worden voorkomen door uit te loggen uit het Issuu-account. Als een gebruiker geen toestemming geeft, wordt zijn IP-adres niet gebruikt voor tracering.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Issuu op: https://issuu.com/legal/privacy. Informatie over de door Issuu gebruikte cookies vindt u hier: https://issuu.com/legal/cookies.

Toestemming intrekken:

Als u niet wilt dat Issuu uw bezoek aan deze websites koppelt aan uw Issuu-gebruikersaccount, log dan uit bij dit account www.issuu.com

Wanneer u één van onze sociale media meldingen bezoekt (bijv. Facebook, Instagram), zijn Storopack en de Social Media Applicatie/Netwerk gezamenlijk verantwoordelijk, als controleur samen met de exploitant van het sociale media platform, voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die door uw bezoek in gang worden gezet. U kunt in beginsel uw rechten (zoals uitgelegd onder punt IV) doen gelden tegen Storopack en tegen de exploitant van het sociale media portaal (bijv. tegen Facebook, Instagram).

Merk op dat ondanks het feit dat Storopack de gezamenlijke verantwoordelijkheid deelt met de exploitant van het sociale media portaal, Storopack geen uitgebreide invloed heeft op de gegevensverwerking door sociale media portalen.